top of page

מדיניות הפרטיות

מועד פרסום/עדכון אחרון 11.4.24

 

מבוא

מדיניות פרטיות זו חלה על כל שימוש באתר https://www.tallykeinan.com/ )(להלן: "האתר") ו/או דף נחיתה

שיצרה טלי קינן (להלן:"העסק") בין באתר ובין מחוצה לו.

העסק מתייחס בכבוד רב לפרטיות המשתמשים באתר ומשכך, חושף בפני המשתמשים את מדיניות הפרטיות קרי, מה נעשה עם פרטי המידע שהאתר ו/או העסק אוספים.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם ההוראות, מתייחסת הן לזכר והן לנקבה.

הגדרות

"משתמש"-כל אדם ו/או תאגיד ו/או אישיות משפטית אחרת בין אם הוא לקוח ו/או משתמש חינמי הגולש ו/או צופה ו/או עושה כל שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או במערכת ו/או במערכת של צד ג המספק שירותים לאתר ו/או למערכת (כדוגמת רב מסר ו/או סקולר ו/או חברת סליקה).

"אתר" / "המערכת" האתר שכתובתו https://www.tallykeinan.com/ וכל דף נחיתה שיצר העסק בין באתר ובין מחוץ לאתר.

"העסק" לויטל (טלי) קינן ו/או בית ספר לבישול, אפייה ואירוח

"צד ג' המספק שירותים לאתר" – אתר ו/או מערכת ו/או גוף ו/או חברה ו/או בית תוכנה המספק שירותים לאתר, ו/או מתממשק לאתר ו/או לצד ג' המספק שירותים לאתר, לצורך העמדת ו/או אספקת מוצרים ו/או שירותים למשתמש. ולרבות חברה המספקת שירותי סליקה, חברה המנפיקה חשבונית ירוקה, חברת שליחויות, דואר ישראל, בתי תוכנה המייצרים פתרונות לשליחת דיוור, בניית קורסים דיגיטליים, אחסון והגנה על סרטונים וכיו"ב.

מסירת פרטים על ידי המשתמש

מובהר ומודגש בזאת, כי לא חלה על המשתמש שום חובה, למסור פרטים וכי אם הוא בוחר למסור פרטים, הוא עושה זאת מרצונו הטוב והחופשי. המשתמש מצהיר בזאת, שהוא יודע שהפרטים שמסר, ישמרו באתר ו/או בעסק. 

ככל שהשירות המבוקש על ידי המשתמש, ידרוש הזדהות ומסירת פרטים של המשתמש לרבות: שם מלא, טלפון, כתובת, כתובת דוא"ל, אמצעי תשלום ו/או כל פרט אחר, המשתמש לא יהיה חייב למסור פרטים אלה (על פי חוק).

במידה והמשתמש יבחר שלא למסור את הפרטים המבוקשים, יתכן ולא יוכל להשתמש ו/או לקבל חלק מהשירותים המוצעים באתר ו/או במערכת ו/או ע"י העסק.

מסירת פרטים שגויים ו/או שקריים ו/או חלקיים על ידי המשתמש, עלולה לפגוע ביכולת המשתמש לקבל שירותים מהאתר ו/או המערכת ו/או העסק ולרבות יצירת קשר עם המשתמש במידת הצורך. האתר ו/או המערכת ו/או העסק מסירים כל אחריות במקרה כזה.

איסוף במידע והשימוש בו

כאשר המשתמש גולש /או צופה ו/או עושה כל שימוש באתר ו/או במערכת מכל מין וסוג שהוא, מכל מכשיר ו/או ישום ו/או מתקשר בכל אופן שהוא עם האתר ו/או המערכת ו/או העסק לרבות באמצעות מייל, וואטסאפ וכיוצ"ב, האתר והעסק, אוספים מידע על המשתמש.

חלק מהמידע שנאסף, מזהה את המשתמש באופן אישי. מידע זה נמסר על ידי המשתמש ביודעין, כשהוא ממלא פרטים, לרבות פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטים בטופס באתר ו/או במערכת ו/או בדפי נחיתה ו/או אצל צד ג' המספק שירותים לאתר. כגון: הכנסת פרטים אישיים, פרטי התקשרות  וכיו"ב או בעת ביצוע רכישות באתר ו/או במערכת ו/או אצל צד ג' המספק שירותים לאתר.

חלק מהמידע שנאסף לא מזהה את המשתמש באופן אישי ואינו נשמר עם פרטיו (דפים שביקר, זמן בו שהה בכל דף, כתובת IP וכיו"ב) זה מידע סטטיסטי ומצטבר.

הצהרת המשתמש

המשתמש מצהיר בזאת שידוע לו, שהפעולות שהוא עושה והפרטים שהוא מעלה באתר ו/או במערכת ו/או בכל תקשורת עם האתר ו/או העסק, גלויות לאתר ולעסק.המשתמש מצהיר בזאת שידוע לו, שחלק מהפעולות שהוא עושה והפרטים שהוא מעלה, כשהוא משתמש בשירותי צד ג’ המספק שירותים לאתר, ידועים לעסק, והכל בכפוף לכל דין. המשתמש מצהיר בזאת שידוע לו ושהוא מאשר, לאתר ו/או למערכת ו/או לעסק להשתמש במידע שנאסף על פי מדיניות פרטיות ובכפוף להוראות הדין, ולרבות לצורך:

ניהול ו/או הפעלת האתר ו/או המערכת, ביצוע התאמות של האתר ו/או המערכת עבור המשתמשים, היכולת של המשתמש לבצע פעולות ו/או לרכוש מוצרים ו/או לבצע הזמנות באתר ו/או במערכת, אספקת שירותים ו/או שליחת מוצר שרכש המשתמש דרך האתר ו/או המערכת ו/או העסק, משלוח קבלות, משלוח הודעות מסחריות שאינן שיווקיות, משלוח התראות ו/או תזכורות בדואר אלקטרוני, משלוח פרסומות ו/או מסרים שיווקיים במדיות השונות. באפשרות המשתמש להסיר עצמו מרשימת הדיוור בכל עת. טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידי המשתמש לשמור על האתר ו/או המערכת מאובטחת ולמנוע הונאה ו/או עבירה. בחינת אופן השימוש של המשתמש באתר ו/או במערכת, ולרבות אופן השימוש בו מבצע המשתמש צריכה בשירותים שרכש באתר ו/או במערכת. עריכת סקר שוק ו/או חקר שוק. להפיק ולנתח מידע סטטיסטי בנוגע לאתר ו/או לחברה, ללא זיהוי המשתמש באופן אישי, במטרה לעדכן ו/או לשפר ו/או לחדש ו/או לבטל ו/או לשנות ו/או לשדרג ו/או להתאים את השירותים ו/או התכנים ו/או המוצרים המוצעים באתר ו/או במערכת לצרכי המשתמשים. ליצור קשר עם המשתמש במידת צורך לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון ככל שיש תקנות לאתר.

העברת המידע שנאסף אודות המשתמש לצד ג'

האתר ו/או המערכת  לא יעבירו לצד ג' פרטים מזהים אודות המשתמש ו/או כל מידע שנאסף על פעולות שביצע המשתמש באתר ו/או במערכת, למעט במקרים המפורטים להלן:

המשתמש הפר התקנון, ככל שיש תקנון לאתר; המשתמש יבצע או ינסה לבצע באמצעות האתר ו/או המערכת ו/או בכל דרך שהיא דרכן, פעולות מכל מין וסוג שהוא, אשר יש לגביהן חשש  ו/או חשד שהן מנוגדות לדין; אם האתר ו/או המערכת ו/או העסק ידרשו לכך על פי חוק; במקרים בהם בין האתר ו/או המערכת ו/או העסק לבין המשתמש, יתגלעו מחלוקות ו/או דרישות ו/או תביעות ו/או יתקיימו הליכים משפטיים; במקרים בהם נדרש לבסס ו/או להפעיל ו/או להגן על הזכויות  המשפטיות של האתר ו/או העסק; ו/או לצורך אספקת שירות ו/או מוצר למשתמש;  ו/או לצד ג' המספק שירות לעסק, מידע הדרוש לשם השלמת תהליך רכישה, טיפול מכל סוג שהוא הנוגע לרכישה ו/או יצרת קשר לצורך כך; ו/או כל פעולה המותרת לאתר ו/או לעסק על פי דין.

שימוש ב "עוגיות" – COOKIES

האתר ו/או המערכת משתמשים ב"עוגיות (Cookies) "לצורך תפעול שוטף ותקין, ולרבות לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש והמשתמשים באתר, לאימות פרטים, התאמת האתר להעדפות המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות" הן קבצי מידע מהאתר הנשמרות בדפדפן, כך שהאתר יוכל לגשת לעוגיה ולהשתמש במידע שיש עליה. העוגיות מכילות מידע מגוון כמו באילו דפים ביקר המשתמש, זמן השהייה באתר או בדף,  מעבר בין דפים, מאיפה הגיע לאתר ועוד.

בנוסף, מאפשרות העוגיות למשתמש להזין את פרטיו במערכת במקומות בהן נדרש רישום, אם יש כאלו. המשתמש רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדיר כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות".

שינויים במדיניות הפרטיות

האתר ו/או המערכת ו/או העסק רשאים בכל עת, לשנות או לעדכן את מדיניות פרטיות זו ללא התראה ו/או פרסום הודעה בעניין. לפיכך, ההמלצה להתעדכן במדיניות הפרטיות, בכל כניסה לאתר ו/או שימוש בו. מועד בו עלה הנוסח האחרון מצויין בכותרת.

אתרים צד ג'

במידה והאתר ו/או המערכת ו/או העסק מפנים ו/או מתמשקים עם אתרים ו/או מערכות אחרות ו/או מקבלים שירותים מצד ג' , אין לאתר ו/או למערכת ו/או לעסק כל שליטה ו/או אחריות על מדיניות הפרטיות שלהם ו/או הנהלים שלהם. האתר ו/או העסק מסירים כל אחריות בכל הנוגע להתנהלות צד ג'. ולמשתמש לא תיהיה כל תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או המערכת ו/או העסק, בעניין זה. באחריות המשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות אצל צד ג' הרלוונטי.

bottom of page