top of page

תקנון ותנאי שימוש (מועד גרסה 18.4.24)

מבוא והגדרות:

תקנון זה, מהווה הסכם מחייב בין המשתמש לבין האתר ו/או העסק, בכל הנוגע לגלישה ו/או שימוש של המשתמש מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בביצוע רכישה מהאתר ו/או מהעסק ו/או רכישה באמצעות צד ג' המספק שירותים לאתר ו/או לעסק, כהגדרתם להלן.

הגלישה באתר מותרת בכל גיל. רכישה באתר מוגבלת לבעלי כשירות משפטית מעל גיל 18 ואם בוצעה רכישה, היא באחריות הרוכש.

העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ,מבלי לתת הודעה מוקדמת ו/או לפרסם הודעה. באחריות המשתמש, להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר ו/או לפני כל שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר ולרבות, לפני ביצוע רכישת ו/או הזמנת שירותים ו/או מוצרים. מועד פרסום העדכון האחרון מופיע בכותרת וממועד הפרסום, יחולו הוראות התקנון המעודכן.

במידה והמשתמש לא מאשר את הוראות תקנון זה או חלק ממנו, על המשתמש לצאת מיד מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש, לרבות רכישה מהעסק. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם המשתמש בחר להישאר באתר; לבצע רכישה מהעסק; להשתמש באתר (לרבות גלישה); לרכוש מהעסק, הדבר מהווה את אישורו והסכמתו, לכל האמור בתקנון זה, כאילו שאישר את התקנון.

התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם מתייחס לשני המינים.

כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין לייחס להם כל משמעות ו/או להשתמש בהם לפרשנות.

 

הגדרות:

"האתר" האתר שכתובתו https://www.tallykeinan.com/ וכל דף נחיתה של העסק, בין באתר ובין מחוץ לאתר.

"העסק" ו/או "מפעיל האתר"– לויטל (טלי) קינן ע.מ. 028425817 מרחוב מוקסיי 25 רחובות

טלפון 08-9456558

"משתמש" כל אדם ו/או תאגיד ו/או אישיות משפטית אחרת ו/או מי מטעמם, בין אם הוא לקוח ו/או משתמש חינמי, הגולש ו/או צופה ו/או עושה כל שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או שרכש מוצר ו/או שירות של העסק ו/או  שמקבל שירותים מצד ג' המספק שירותים לאתר ו/או לעסק, ככל שהם נוגעים לאותו שירות ו/או מוצר (כדוגמת חברת סליקה, חברת שליחויות וכיוצ"ב).

"מדיה חברתית של העסק" – דף עסקי ו/או פרופיל ו/או קבוצה בפייסבוק ו/או חשבון אינסטגרם ו/או חשבון טיק טוק של טלי קינן או שמנוהל על ידה.

"מוצר או שירות של העסק" – קורס דיגיטלי ו/או תכנית ליווי אישית ו/או סדנה בזום ו/או סדנה פרונטלית ו/או שיעור פרטי בזום ו/או שיעור פרטי פרונטלי ו/או הרצאה בזום ו/או הרצאה פרונטלית ו/או פעילות גיבוש בזום ו/או פעילות גיבוש פרונטלית ו/או ספר ו/או כל מוצר ו/או שירות, שרכש המשתמש מהעסק.

"ספר" – הספר "הדרך אל האוכל" מאת טלי קינן

"בלוג"- בלוג אוכל שנמצא באתר.

"צד ג' המספק שירותים לאתר" – אתר ו/או מערכת ו/או גוף ו/או חברה ו/או בית תוכנה, המספק שירותים לאתר ו/או לעסק, לרבות על ידי התמשקות לאתר ו/או לצד ג' המספק שירותים לאתר ו/או לעסק, לצורך העמדת ו/או אספקת מוצרים ו/או שירותים למשתמש. לרבות חברת סליקה, חברת שליחויות, דואר ישראל, בתי תוכנה המייצרים פתרונות לשליחת דיוור, בניית קורסים דיגיטליים, אחסון והגנה על סרטונים וכיוצ"ב.

"ימי עסקים" – ימים א' – ה' ולמעט ערבי חג, ימי חג, ימי שבתון, ימי שביתה של גורם רלוונטי לאספקה, ימים בהם המשק לא עובד מכל סיבה שהיא ולרבות מלחמה, מבצע צבאי, מגיפה.

"ימי עבודה"-  ימים א – ה מהשעה 09:00-17:00 ולמעט ערבי חג, חגים וימי שבתון.

"כתובת מייל של העסק" havaya.tally@gmail.com

 

הצהרות המשתמש

המשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי קרא את תקנון זה וכל האמור בו מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או העסק ו/או מי מטעמם וכי הוא מוותר מראש באופן סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד העסק ו/או האתר, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד העסק המפורטות בתקנון זה או על פי דין.

המשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו, שהגלישה באתר על אחריותו בלבד.

המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע ומובן לו, כי כל פעולה שיעשה באתר ולרבות גלישה ו/או צפייה, מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד המשתמש, כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותם והסכים להן.

המשתמש מאשר כי ידוע לו, שאם אישר קבלת מידע, עדכונים, דיוור וכל דבר פרסומת מהאתר ו/או העסק, הוא רשאי,  לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לעסק על סירובו לקבל דברי פרסומת או להסירו מרשימת התפוצה, במסר שנשלח אליו.

המשתמש מצהיר ומאשר, כי במקרה של תשלום חוזר של הוראת קבע (או במקרה אחר של שימוש חוזר בפרטי אשראי שמורים), אם לא יעלה בידי חברת הסליקה לגבות את תשלומי המשתמש במועד שנקבע לתשלום, תהא חברת הסליקה רשאית, לפי שיקול דעתה, לשוב ולסלוק את כרטיס החיוב של המשתמש, עד פירעון מלוא התשלום.

המשתמש מצהיר, כי הפרטים שמסר באתר ו/או בדף נחיתה ו/או במייל ו/או בכל דרך שהיא וכן, הפרטים שמסר לעסק בכל דרך שהיא, הינם נכונים, מדויקים ומלאים ונמסרו מרצונו החופשי.

המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו, שאם הפרטים שמסר, אינם נכונים, מדויקים ומלאים, בין אם נמסרו כך ביודעין ובין בטעות, עלול הדבר, לפגוע ביכולת של העסק לספק את המוצר או השירות שרכש המשתמש ו/או לחייבו בתשלום נוסף עבורם ו/או עבור אספקתם. ולא תהיה למשתמש ו/ או מי מטעמו, כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מהאתר ו/או מהעסק בגין עניין זה.

המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו, שהאתר ו/או העסק, רשאים במקרה של הפרת התקנון ו/או כל מקרה חריג אחר, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לחסום את הגישה של המשתמש לאתר ו/או לחלק ממנו; להוציא את המשתמש ו/או לחסום את הגישה של המשתמש למוצר או שירות של העסק ו/או לוובינר ו/או לזום, שהמשתמש נרשם אליהם, בין בחינם ובין בתשלום וזאת, מבלי להשיב את כספו (אם שולם) ולמשתמש ו/או מי מטעמו, לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או העסק בגין עניין זה.

המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו, שהגישה שקיבל מהעסק למוצר או שירות של העסק, למעט ספר, הינה אישית, יחידה, פרטית ואינה ניתנת להעברה וכי ידוע לו, שהאתר ו/או העסק, רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי, במקרה בו המשתמש מצרף ו/או משתף בכל דרך שהיא משתתפים ו/או צופים נוספים מלבדו, לחסום את הגישה של המשתמש למוצר או שירות של העסק ו/או לבטל את השתתפותו וזאת, מבלי להשיב למשתמש את כספו. ולמשתמש ו/או מי מטעמו, לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או העסק בעניין זה.

המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שחל עליו או על מי מטעמו איסור מוחלט להעתיק ו/או להציג ו/או להעביר ו/או לפרסם ו/או לשתף ו/או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר ו/או במוצר או שירות של העסק לכל מטרה, שאיננה לשימושו האישי והפרטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חל על המשתמש איסור מוחלט ובלתי חוזר להעתיק ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להעביר ו/או לשתף, תכנים מהאתר ו/או ממוצר או שירות של העסק, ו/או להעביר פרטי גישה בין במעשה ובין במחדל, לרבות באתרי אינטרנט, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, באפליקציות ובתקשורת מכל מין וסוג שהוא ולרבות בתקשורת סלולארית. וכי ידוע לו, שבמקרה שיעבור על האיסורים המפורטים לעיל, האתר ו/או העסק רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי, לחסום את הגישה של המשתמש ו/או לבטל את השתתפותו, וזאת מבלי להשיב למשתמש את כספו. ולמשתמש ו/או מי מטעמו, לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או העסק בעניין זה. הוראה זו לא חלה על שיתוף תכני האתר באמצעות קישור. אין באמור לגרוע מזכותו של העסק, למצות את הדין כנגד המשתמש.

המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שחל עליו ו/או מי מטעמו איסור מוחלט ובלתי חוזר, להפעיל ו/או לאפשר לצד ג' להפעיל, כל יישום בכל אמצעי, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר ו/או ממוצר או שירות של העסק.

המשתמש מצהיר בזאת, כי ישפה ויפצה את האתר ו/או העסק, בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או אבדן הכנסה ו/או אבדן רווח ו/או תביעת צד ג', שיגרמו לאתר ו/או לעסק, כתוצאה מהתנהגות המשתמש ו/או הפרת תקנון זה על ידי המשתמש.

המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא מודע לכך שבישול ו/או אפייה ו/או כל נושא אחר שנלמד במסגרת מוצר או שירות של העסק, דורשים מיומנות, טכניקות והבנה ולכן, יתכן מצב כי למרות שהמשתמש מילא במדויק אחר הוראות המתכון ו/או התוכן הנלמד במסגרת השירות או המוצר של העסק, הוא לא יקבל את התוצאה הרצויה ו/או האופטימלית. במקרה כזה, למשתמש ו/או מי מטעמו, לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי האתר ו/או העסק, בין אם נגרם למשתמש נזק מכל מין וסוג שהוא ובין אם לא.

 

 

כללי

המחירים המפורסמים באתר כוללים מע"מ כחוק.

האתר ו/או העסק רשאים מעת לעת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי, לשנות מחירים; לעשות הנחות; לצאת במבצע למוצר או שירות של העסק, בין אם לכלל הציבור או לקבוצות מסוימות; להורות על סיום מבצע. מבצעים והנחות יפורסמו במדיה החברתית ו/או בדפי נחיתה ו/או בדפי תשלום ולא יעודכנו באתר.

האתר ו/או העסק שומרים על זכותם, לשנות מעת לעת; להסיר תכנים ;להסיר שירותים להסיר או להוסיף מוצרים ו/או שירותים; להפסיק את פעולתם, על פי שיקול דעתם הבלעדי ובלבד, שלא יהיה בכך לפגוע בזכויות של מי שרכש מוצר או שירות של העסק ולמשתמש או מי מטעמו, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים בכפוף להוראות החוק וכמפורט בתקנון זה. יובהר כי, לא יינתן החזר כספי עבור ספר פגום ו/או שנעשה בו שימוש ולא יינתן החזר כספי, עבור מוצר או שירות של העסק, שסופק ונוצל ו/או שנעשה בו שימוש והכל בכפוף להוראות הדין.

ככל שיש סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות הדין, הוראות הדין גוברות.

 

 

מדיניות ביטולים והחזרות

 

כללי

מדיניות הביטולים כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולתקנות שהותקנו מכוחו, ואין בתקנון זה לגרוע מהוראות הדין. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין להוראות תקנון זה, יגברו הוראות הדין והוראות התקנון הסותרות, יהיו מבוטלות.

משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה על פי חוק וכאמור בהוראות המפורטות בתקנון.

בעסקה ברוכלות שנעשתה על ידי משתמש שהוא אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998) ; אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים); עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה(, רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום הרכישה או מיום מסירת המוצר, לפי המאוחר .בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העסק למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה ברוכלות או עסקת מכר מרחוק, רשאי העסק לדרוש ממנו להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

בחר משתמש לבטל עסקת רכישה, ישלח המשתמש הודעה לעסק, דרך לשונית "דברו איתי" באתר או במייל לכתובת havaya.tally@gmail.com  . בהודעה יפרט המשתמש את העסקה אותה מבקש לבטל, סיבת ביטול או שיכתוב "ללא סיבה", מועד קבלת המוצר ויצרף כהוכחת קנייה חשבונית מס/קבלה, בגין אותה עסקה.

בחר משתמש לבטל הזמנת שירות ו/או מוצר, ישלח המשתמש הודעה לעסק דרך לשונית "דברו איתי" באתר או במייל לכתובת havaya.tally@gmail.com  . בהודעה יפרט המשתמש את פרטי ההזמנה, אותה מבקש לבטל.

לא ניתן לבטל מוצר או שירות של העסק, שתוכנן במיוחד עבור המשתמש.

שילם המשתמש, עבור השירות ו/או המוצר, שהודיע על ביטולו בהתאם להוראות תקנון זה, העסק יחזיר את התמורה ששילם המשתמש, ככל שניתן קרוב למועד ביטול העסקה ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום במזומן, החזרת התמורה תהיה במזומן בכתובת העסק או באמצעות אפליקציית ביט, לבחירת המשתמש. היה והמשתמש לא יגיע לכתובת העסק לקבלת ההחזר במזומן או יסרב להעברה באפליקציית ביט, לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העסק בעניין זה. ביצע המשתמש תשלום באמצעות מערכת סליקה והתשלום טרם הועבר לחשבון של העסק, יפעל העסק לביטול העסקה וזיכוי המשתמש בגין התשלום ששילם בניכוי דמי ביטול בסך 5% מהסכום ששולם או 100 ₪, הנמוך מבניהם ועמלת הסליקה ששילם העסק. ביצע המשתמש תשלום באמצעות מערכת סליקה, והתשלום הועבר לחשבון של העסק, יפנה העסק קרוב ככל הניתן ממועד קבלת הודעת הביטול, לחברת הסליקה ויורה לה, לזכות את המשתמש בגין התשלום ששילם, בניכוי דמי ביטול בסך 5% מהסכום ששולם או 100 ₪, הנמוך מבניהם ועמלת הסליקה ששילם העסק.

ביטל משתמש עסקת רכישה עקב פגם במוצר נשוא העסקה; אי התאמה בין המוצר ו/או השירות, לבין הפרטים שנמסרו למשתמש; אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך בהזמנה, יחזיר העסק למשתמש בתוך 14 ימים, מיום קבלת ההודעה על הביטול, את הסכום ששילם המשתמש, יבטל את חיובו של המשתמש  בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב ו/או הזיכוי (אם יש תשלומים עתידיים). החזרת המוצר לעסק באחריות העסק.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובאות להלן ההוראות המתייחסות למוצר או שירות פרטני. הוראות אלו יחולו בנוסף להוראות הכלליות בנושא מדיניות ביטולים והחזרות:

משתמש רשאי לבטל עסקת רכישה של ספר בתוך 2 ימי עסקים ממועד רכישת הספר, בעסקה פרונטלית ובלבד שעמד בתנאים המצטברים הבאים: המשתמש יחזיר את הספר לכתובת העסק בתוך מועד זה, הספר ללא פגם ולא נעשה בו כל שימוש, הסכום ששילם המשתמש עבור הספר הינו מעל 50 ₪, המשתמש הציג הוכחת קנייה הכוללת את שם המוצר הנרכש, מועד הקנייה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום. העסק ישיב למשתמש את הסכום ששילם בניכוי דמי ביטול בסך 5% מהסכום ששולם או 100 ₪, הנמוך מבניהם ועמלת סליקה (אם נגבתה מהעסק).

משתמש רשאי לבטל עסקת רכישה של ספר בתוך 14 ימים ממועד קבלת הספר לידיו, בעסקה מרחוק או אם בחר באופציה של משלוח ובלבד שעמד בתנאים המצטברים הבאים: המשתמש יחזיר את הספר לכתובת העסק בתוך מועד זה, הספר ללא פגם ולא נעשה בו כל שימוש, הסכום ששילם המשתמש עבור הספר הינו מעל 50 ₪, המשתמש הציג הוכחת קנייה הכוללת את: שם המוצר הנרכש, מועד הקנייה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום. העסק ישיב למשתמש את הסכום ששילם בניכוי דמי ביטול בסך 5% מהסכום ששולם או 100 ₪, הנמוך מבניהם ועמלת סליקה (אם נגבתה מהעסק).

משתמש רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות מועד של סדנה; שיעור פרטי; פעילות גיבוש; הרצאה, עד 3 ימי עסקים לפני המועד שנקבע לקיומה, העסק ישיב לו את הסכום ששילם, בניכוי דמי ביטול בסך 5% מסכום העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם ועמלת סליקה (אם נגבתה מהעסק).

משתמש רשאי לבטל בנק שעות שרכש עד 14 (ארבעה-עשר) ימים, מיום הרכישה. העסק ישיב למשתמש את התמורה ששילם בגין בנק השעות, בניכוי דמי ביטול בסך 5% או 100 ₪, הנמוך מבניהם, עמלת סליקה (אם שולמה), החלק היחסי שהמשתמש עשה שימוש בבנק השעות.

משתמש רשאי לבטל קורס דיגיטלי שרכש עד 14 (ארבעה-עשר) ימים, מיום קבלת פרטי ההתחברות לקורס, במייל. העסק ישיב למשתמש את התמורה ששילם בגין הקורס בניכוי דמי ביטול בסך 5% או 100 ₪, הנמוך מבניהם, עמלת סליקה (אם שולמה), החלק היחסי שהמשתמש עשה שימוש בקורס. לעניין זה, "שימוש בקורס" יחשב כפתיחה של השיעורים, בין אם המשתמש צפה בהם ובין אם לא.

סדנאות, שיעורים פרטיים, ימי גיבוש והרצאות, מועברים על ידי טלי קינן בלבד. לפיכך, במקרים חריגים, בהם יבצר מטלי קינן לספק את המוצר ו/או השירות שתואם והוזמן, העסק יהיה רשאי לבטל את האספקה בהתראה של שעתיים מראש לפחות, ובמקרים חריגים ובלתי צפויים, ללא התראה כלל. במקרה כזה, המשתמש יוכל לבחור, אם לשנות את מועד קבלת השירות ו/או המוצר או לקבל את כספו בחזרה במלואו. המשתמש מצהיר בזאת, כי בעת ביצוע ההזמנה ו/או הרכישה, הוא לקח בחשבון את האמור בסעיף זה ולמרות זאת, בחר לבצע את ההזמנה ו/או לרכוש את המוצר ו/או השירות. עוד מצהיר המשתמש, כי הוא ו/או מי מטעמו מוותרים מראש ובאופן סופי ומוחלט, על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי העסק במקרה כזה, לרבות במצב שנגרם למשתמש נזק ישיר ו/או עקיף בשל הביטול ו/או שינוי המועד.

 

 

אחריות האתר ו/או העסק

תכני האתר מוצעים לשימוש כמו שהם (AS IS).

האתר ו/או העסק ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה מכל שימוש שעשה המשתמש באתר.

השימוש בבלוג, אינו כרוך בתשלום ואינו מחייב הרשמה ו/או מסירת פרטים מצד המשתמש. אולם, במידה והמשתמש ירצה לקבל למייל, דיוור מהעסק ו/או האתר, יהיה עליו לבצע הרשמה. המשתמש, יכול להסיר את עצמו מרשימת הדיוור בכל עת ובמידה ואינו מצליח בכך, יפנה המשתמש לעסק, שיסיר את המשתמש מרשימת הדיוור.

השימוש בבלוג, באחריות המשתמש בלבד ולא תהיה למשתמש או מי מטעמו, כל תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה בכל הנוגע לבלוג ובכלל זה בגין טעויות ו/או השמטות ו/או אי דיוקים במתכון ולרבות, אם נגרם למשתמש נזק ישיר ו/או עקיף.

העסק עושה כל שביכולתו, לפרסם באתר תכנים מדויקים ונכונים ויחד עם זאת, יתכן וימצאו בתכני האתר טעויות או אי דיוקים. למשתמש ו/או מי מטעמו, לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או העסק, בעניין זה ולרבות, אם נגרם למשתמש נזק ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש ו/או הגלישה באתר ו/או רכישה שביצע באתר ו/או באמצעות צד ג' המספק שירותים לאתר.

האתר ו/או העסק אינם אחראים על כל נזק מכל מין וסוג שהוא, הנגרם למשתמש עקב שימוש באתר ו/או במוצר או בשירות של העסק.

האתר ו/או העסק, מסירים מעליהם כל אחריות מהתכנים המובאים בבלוג ו/או מהשימוש בהם ו/או מהשלכותיהם.

האתר ו/או העסק, לא יישאו באחריות מכל מין וסוג שהוא, בכל הנוגע לבעיות מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתמש  כתוצאה מהשימוש באתר ולרבות: תקלות טכניות, בעיות חומרה, וירוסים, פריצה לאתר, תקלות תקשורת, כל דבר שימנע את השימוש באתר ו/או הגישה אליו, איכות או מהירות השימוש באתר.

האתר ו/או העסק לא יישאו באחריות ולא יפצו ו/או ישפו משתמש או מי מטעמו, בגין עיכובים ו/או תקלות מכל מין וסוג שהוא ולרבות תקלות טכניות שאינם בשליטתם ו/או שמקורם בצד ג' המספק שירותים לאתר ו/או שמקורם בלקוח או בהתנהלותם.

העסק עושה מאמצים רבים, כדי להביא להצלחתו של משתמש, הרוכש מוצר או שירות של העסק. אולם, הצלחת המשתמש, תלויה גם במשתמש עצמו לרבות, רמת ההשקעה שלו; אופן והיקף רמת שיתוף הפעולה מצדו; תיאום שיעורים; הקשבה; הבנה; פנייה לקבלת סיוע או תמיכה; שאלת שאלות והבהרות; תרגול; הכנת שיעורי בית; יישום שוטף של החומר הנלמד וכיוצ"ב. לפיכך, אין ביכולתו של העסק, להתחייב, כי המשתמש יצליח ו/או יראה תוצאות ו/או יחווה שיפור, בתחום הנלמד ולמשתמש ו/או מי מטעמו, לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה בעניין זה.

 

אזורי פעולה, תנאי סף, אספקה וזמינות:

ספר- משתמש שרכש ספר, יכול לבחור בין משלוח בתוספת דמי טיפול ומשלוח לבין איסוף עצמי. עלות דמי הטיפול והמשלוח לארץ, משתנה מעת לעת ותימסר למשתמש בעת ההזמנה. במידה והמשתמש בוחר באופציה של משלוח, עליו לסמן את האופציה או לעדכן את העסק ועלות דמי הטיפול והמשלוח תתווסף לעסקה. באחריות המשתמש לציין בהערות: שם מלא, כתובת מדויקת ומספר נייד של הנמען. עלות דמי הטיפול והמשלוח, לנמען המתגורר מחוץ לארץ, מושפעים מהתכנות המשלוח ליעד הרלוונטי ועלותו. במקרה בו, המשלוח מיועד לנמען מחוץ לארץ, באחריות המשתמש, לפנות לעסק ישירות, טרם ביצוע הרכישה ולבצע רכישה באופן ישיר מול העסק. במידה והמשתמש בחר באופציית איסוף עצמי, האיסוף יתבצע מהעיר רחובות בתיאום מראש, כחצי שעה לפני האיסוף. משלוח ספר יצא מהעסק עד 7 ימי עסקים ממועד ביצוע התשלום. יובהר ויודגש, כי לאחר שהספר יצא מרשות העסק, אין לעסק שליטה ו/או אחריות בכל הנוגע למועד הגעת הספר לנמען ולא תהיה למשתמש ו/או מי מטעמו כל תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה בעניין זה כלפי העסק. האתר ו/או העסק, רשאים לשנות מעת לעת, את אופן המשלוח ועלות דמי הטיפול והמשלוח ולמשתמש או מי מטעמו, לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה בעניין זה כלפי העסק.   

שיעורים ו/או סדנאות ו/או ימי גיבוש ו/או הרצאות המועברים בזום, אינם מוגבלים לאזור פעולה. התכנים מועברים בשפה העברית וללא תרגום. נדרשים תנאי סף לצורך קיום הפעילות. זמינות השירותים ובדיקת תנאי הסף, יש לעשות ישירות מול העסק.

שיעורים ו/או סדנאות ו/או ימי גיבוש ו/או הרצאות המועברים בצורה פרונטלית, מוגבלים לאזור פעולה. התכנים מועברים בשפה העברית וללא תרגום. נדרשים תנאי סף לצורך קיום הפעילות. זמינות השירותים ובדיקת אזור הפעולה ותנאי הסף, יש לעשות ישירות מול העסק.

בנק שעות עבור שיעורים פרטיים תקפים למשך 12 (שניים עשר) חודשים מיום הרכישה.

שובר מתנה תקף למשך 24 (עשרים וארבעה) חודשים מיום הרכישה. שובר מתנה לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן החזר כספי ו/או זיכוי, בגין שימוש חלקי בערך השובר. במקרה של גניבה; אבדן; השחתה, מחזיק השובר לא יפוצה ודין השובר יהיה כאבדן מזומן.

קורסים דיגיטליים יהיו פתוחים לצפייה 24 (עשרים וארבעה) חודשים, מיום קבלת פרטי ההתחברות לקורס. הקורס מועבר בשפה העברית וללא תרגום, אלא אם כן צוין אחרת.

קורסים דיגיטליים הכוללים שירות תמיכה במייל – התמיכה במייל, תעמוד לרשות המשתמש למשך 60 ימים מיום הרכישה. התמיכה תינתן בימים א – ה בין השעות 10:00 – 18:00 למעט ערבי חג, חגים וימי שבתון. העסק יעשה כל מאמץ לענות למייל בהקדם, אולם הוא לא מתחייב למענה בפרק זמן מסוים. לא יינתן החזר כספי בגין אי ניצול שירותי התמיכה ו/או חוסר שביעות רצון.

בכל מקרה בו יש לבצע בירור מול העסק כאמור לעיל, יש לבצע את הבירור לפני ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה במשלוח מייל לכתובת havaya.tally@gmail.com או בטלפון 08-9456558.

 

צד ג' המספק שירותים לאתר:

במקרה בו האתר ו/או העסק, מפנים ו/או מתמשקים ו/או נעזרים בצד ג' המספק שירותים לאתר ו/או לעסק, אין לעסק כל שליטה ו/או אחריות על צד ג' לרבות התקנון, מדיניות הפרטיות, הנהלים וההתנהלות החוקית של צד ג'. העסק מסיר כל אחריות בנושא ובאחריות המשתמש, לבדוק כל שימצא לנכון ישירות מול צד ג'. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא ו/או מי מטעמו מוותרים מראש ובאופן סופי ומוחלט על כל דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה כלפי העסק, בכל הנוגע להתנהלות צד ג', המספק שירותים לאתר.

נגישות:

האתר מונגש, כמפורט בהצהרת הנגישות באתר. במידה וחרף המאמצים של העסק, נתקל המשתמש בבעיה בנושא נגישות האתר, העסק מצר על כך ומבקש שהמשתמש יכתוב מייל לכתובת havaya.tally@gmail.com  בציון הבעיה, על מנת שהעסק יפעל להסדרת העניין בהקדם. 

מדיניות פרטיות:

מדיניות הפרטיות מפורטת באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או בעסק ו/או בספר ו/או במוצר או שירות של העסק, ולרבות זכויות יוצרים על תכנים, תכני לימוד, תכני קורסים, תכני סדנאות, מערכי שיעור, מערכי קורסים, הרצאות, מתכונים בבלוג, מתכוני סדנאות, תמונות אוכל בבלוג, עיצוב האתר, לוגו העסק, שייכים לעסק, אא"כ נכתב מפורשות אחרת.

מבלי לגרוע באמור לעיל, יצוין כי האתר ו/או העסק עושה שימוש מעת לעת לצרכי עיצוב, לרבות עיצוב האתר ועיצוב מצגות, בתמונות שמאושרות לשימוש חינמי ללא זכויות יוצרים, מאתרים כמו  וויקס, קאנבה, pixbay וכיוצ"ב. יובהר ויודגש, כי לאתר ו/או לעסק אין כל זכויות ולרבות זכויות יוצרים בתמונות אלו.

העסק מקפיד לשמור על זכויות יוצרים.  במידה וחרף המאמצים של העסק, נתקל המשתמש בהפרה ו/או בחשש להפרת זכויות יוצרים, המשתמש מתבקש לידע את העסק למייל havaya.tally@gmail.com בצירוף פרטים המעידים, כי נעשה הפרה או יש חשש להפרה, על מנת שהעסק יוכל לבדוק את העניין ולפעול להסדרתו בהקדם.

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להוריד ו/או להפיץ ו/או להעביר ו/או לפרסם ו/או לשתף, בכל דרך שהיא ו/או לעשות כל שימוש הפוגע בזכויות יוצרים של העסק, בתכנים מהאתר ו/או בספר ו/או בתכנים הנלמדים במוצר או בשירות של העסק.

משתמש הרוכש קורס דיגיטלי, רוכש זכות לצפייה בקורס על ידי משתמש אחד. אין להעביר ו/או לפרסם ו/או להפיץ ו/או לאפשר למשתמש נוסף צפייה בקורס או גישה לצפייה בקורס. לעסק יש יכולת לאתר הפרה של הוראה זו. במקרה כזה, לעסק יש שיקול דעת בלעדי, לחסום את הגישה של המשתמש לקורס וזאת מבלי שהעסק ישיב למשתמש את התשלום ששילם ולא תהיה למשתמש ו/או מי מטעמו, כל תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה בעניין זה. אין באמור לעיל, לגרוע מזכותו של העסק לתבוע את המשתמש בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם לעסק, לרבות נזק בגין אבדן רווח ו/או הכנסה בשל התנהלות המשתמש בין במעשה ובין במחדל.

סמכות שיפוט:

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו ו/או מהתנהלות העסק ו/או התנהלות האתר ולרבות בנושא הנגשת האתר, יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך ברחובות תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

יצירת קשר:

בכל פנייה ו/או שאלה ו/או הבהרה ניתן ליצור קשר עם העסק במייל  havaya.tally@gmail.com

bottom of page